Về việc phê duyệt danh mục tạp chí ISI có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật của hội đồng quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.