Số hiệu văn bản
Lịch họp của các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2015
Trích yếu

Lịch họp của các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2015.

Những ngày tô đậm là ngày Hội đồng  nghe báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo, thẩm định ngoại ngữ của các ứng viên.

Ngày phát hành
24/8/2015
File văn bản