Số hiệu văn bản
Quyết định số 2418/QĐ-BGDĐT
Trích yếu

Về việc đính chính Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Ngày phát hành
11/07/2014
File văn bản