Số hiệu văn bản
Quyết định số 3932/QD-BGDĐT
Trích yếu

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

Ngày phát hành
02/06/2009
File văn bản