Theo Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 5 năm 2016