social sciences

ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC QUA ĐỊNH LƯỢNG ẤN PHẨM:
NHỮNG XU HƯỚNG MỚI TRÊN THẾ GIỚI TRONG ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC XÃ HỘI, NGHỆ THUẬT VÀ NHÂN VĂN

TS. Phạm Thị Ly (2011)
In trong sách “Khoa học Xã hội thời Hội nhập”, Chủ biên: Trần Ngọc Thêm. NXB Đại học Quốc gia TPHCM, tr. 206-219

 

Bài viết này trình bày thực trạng phân cực trong kết quả nghiên cứu KHXH&NV trên thế giới thông qua dữ liệu của hệ thống đánh giá khoa học qua định lượng ấn phẩm (bibliometrics); từ đó nêu ra những hạn chế của các hệ thống này trong việc đánh giá các kết quả nghiên cứu trong KHXH&NV nói chung, và ở các nước không dùng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức nói riêng. Bài viết cũng nêu những xu hướng mới trên thế giới trong việc cải tiến phương pháp đo lường ấn bản khoa học, chủ yếu là bổ sung những công cụ và tiêu chí đánh giá mang tính chất định tính cho KHXH&NV. Trong phần bàn luận, tác giả bài viết nêu ra một số đề xuất liên quan đến đo lường ấn phẩm khoa học để cải thiện chất lượng nghiên cứu KHXH&NV ở Việt Nam.

(Download Full)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế mới đã bổ sung những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong việc quản lý NCS, trách nhiệm của Hội đồng chấm luận án, của người hướng dẫn và nghiên cứu sinh trong trường hợp có khiếu kiện về nội dung và chất lượng của luận án.

1. Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017.08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017.

2. Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

3. Phụ lục Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

(Download: Công văn số 20/HĐCDGSNN ngày 27/3/2017)

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành

Để chuẩn bị cho việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành như sau:

1. Tổ chức rà soát lại danh mục các chuyên ngành và danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng và gửi báo cáo bằng văn bản về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trước ngày 15/4/2017, trong đó nêu rõ lý do đề nghị thêm/bớt chuyên ngành, thêm/bớt tạp chí, điều chỉnh tăng/giảm mức tính điểm tối đa quy định đối với tạp chí, ... (nếu có).

2. Các tạp chí khoa học được Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành đề nghị bổ sung thêm vào danh mục các tạp chí được tính điểm năm 2017, phải có đủ các điều kiện sau:

- Có giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Có chỉ số ISSN do Trung tâm ISSN Việt Nam, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp;

- Có phản biện khoa học đối với bài báo được đăng trên tạp chí.

- Có ít nhất 03 số tạp chí phát hành mới nhất tính tới thời điểm Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành đề nghị bổ sung được gửi tới Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cùng với báo cáo của Hội đồng theo thời hạn nêu trên.

3. Đối với các tạp chí khoa học đã được đưa vào danh mục các tạp chí có bài báo được tính điểm, nếu Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành đề nghị điều chỉnh tăng/giảm mức tính điểm tối đa năm 2017, thì kèm theo văn bản báo cáo cần gửi ít nhất 03 số tạp chí để so sánh, đối chiếu.

Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước sẽ sắp xếp lịch làm việc về các nội dung trên với Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành sau khi lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 được công bố.

Liên hệ: Bùi Mạnh Nhị, Chánh Văn phòng HĐCDGSNN, ĐT: 0903.636.054

TM. THƯỜNG TRỰC

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Trần Văn Nhung

VCI Từ nhiều năm qua, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) luôn suy nghĩ, đề xuất các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GS, PGS nói riêng, đội ngũ trí thức nói chung. Việc lựa chọn, đánh giá các tạp chí khoa học đưa vào danh mục các tạp chí được tính điểm của HĐCDGSNN là một trong những giải pháp hướng về mục đích đó.

Để nhanh chóng tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về đánh giá các tạp chí khoa học, một vài năm gần đây, HĐCDGSNN đã dự kiến xây dựng Vietnam Citation Index (VCI, tạm dịch là Chỉ số trích dẫn Việt Nam) như là cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị, cơ quan khoa học khác, làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng các tạp chí và tham khảo, trích dẫn.

VCI

Đảng và Nhà nước đã xác định: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong ba giải pháp đột phá để xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới, thời kỳ mới. Để làm được điều đó, giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ đã được coi là quốc sách hàng đầu.

Từ nhiều năm qua, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) luôn suy nghĩ, đề xuất các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GS, PGS nói riêng, đội ngũ trí thức nói chung. Việc đánh giá, lựa chọn các tạp chí khoa học đưa vào danh mục các tạp chí được tính điểm của HĐCDGSNN là một trong những giải pháp hướng về mục đích đó.

Để nhanh chóng tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về đánh giá các tạp chí khoa học, một vài năm gần đây, HĐCDGSNN đang xây dựng Vietnam Citation Index (VCI, tạm dịch là Chỉ số trích dẫn Việt Nam).

Mục tiêu của VCI

Mục tiêu chính của VCI là đánh giá và xếp hạng chất lượng các tạp chí khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị, cơ quan khoa học khác. Đây là cơ sở cho việc tính điểm công trình của HĐCDGSNN cũng như các đánh giá công trình khoa học công nghệ khác. VCI cũng cung cấp danh mục các tạp chí, đề mục và tóm tắt của các bài báo đạt chuẩn VCI cho tham khảo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá chất lượng Tạp chí, VCI sẽ hỗ trợ cho các Tạp chí có chất lượng tốt phát triển thành các Tạp chí quốc tế. Ngoài việc đánh giá Tạp chí, VCI sẽ đánh giá chất lượng sách và tuyển tập của Hội nghị.

Các sản phẩm của VCI

VCI sẽ bao gồm các sản phẩm như tiêu chuẩn VCI (tiêu chuẩn tối thiểu) cho các tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, chỉ số ảnh hưởng VCI (VCI-Impact Factor), cơ sở dữ liệu các đề mục và tóm tắt các bài báo thuộc các Tạp chí đạt chuẩn VCI để phục vụ cho tham khảo và trích dẫn. VCI nói chung, tiêu chuẩn VCI và VCI-IF nói riêng sẽ làm cơ sở cho việc đánh giá và xếp hạng chất lượng các tạp chí khoa học công nghệ của Việt Nam.

Kế hoạch chung của VCI

​ Năm 2017, sau khi thống nhất các tiêu chuẩn và tính điểm VCI-IF, Ban Điều hành VCI có kế hoạch xét duyệt khoảng 300 tạp chí khoa học của Việt Nam theo tiêu chuẩn của VCI. Các Tạp chí sau khi được bình chọn sẽ được sắp xếp vào các chỉ mục khác nhau bao gồm: VCI Science Citation Index và VCI Social Science Citation Index. ​Các Tạp chí thuộc Danh mục Journal Master List sẽ được tính VCI Impact Factor (VCI-IF). Điểm VCI-IF sẽ được tính hàng năm cho các Tạp chí thuộc VCI Journal Master List. Mục đích phấn đấu đến năm 2020: VCI sẽ có khoảng 300 Tạp chí đạt chuẩn VCI trong danh mục Journal Master List.

Năm 2018, Ban Điều hành VCI có kế hoạch xét duyệt khoảng 500 sách khoa học của Việt Nam theo tiêu chuẩn của VCI. Đến năm 2020, VCI sẽ đánh giá chọn khoảng 2000 sách theo tiêu chuẩn VCI nhằm phục vụ cho học tập, tham khảo. Và từ năm 2020-2025, mỗi năm VCI sẽ chọn khoảng 300 sách bổ sung vào danh mục VCI Book Citation Index.

Năm 2018, VCI có kế hoạch xét duyệt khoảng 100 Kỉ yếu Hội nghị Khoa học. Đến năm 2020, VCI sẽ chọn khoảng 500 kỉ yếu theo tiêu chuẩn VCI. Từ năm 2020-2025, mỗi năm VCI sẽ xét chọn 100 Kỉ yếu vào danh mục VCI Conference Proceedings Citation Index.

Trong quá trình thực hiện ý tưởng này, HĐCDGSNN đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp ý kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều nhà khoa học, đặc biệt là của PGS. TS. Phạm Văn Phúc, Trưởng phòng PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Văn phòng HĐCDGSNN đã tổ chức hai buổi hội thảo nghe PGS. TS. Phạm Văn Phúc thuyết trình ý tưởng, nội dung và cách thức xây dựng VCI để thảo luận.

Hiện nay, HĐCDGSNN đã đăng ký tên miền tạm thời cho VCI là: https://www.vietnamcitationindex.com, trình bày trên đó ý tưởng, các tiêu chí lựa chọn, đánh giá tạp chí, hướng dẫn đăng ký tạp chí, v.v..., để xin ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học, nhà giáo và bạn đọc, để sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Sau khi thống nhất, tên miền chính thức của VCI sẽ là: https://www.vci.gov.vn

VP. HĐCDGSNN

Bản quyền thuôc về Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.4) 38.697.943 | Fax: (+84.4) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 4

Tổng số truy cập 915747