Kính gửi: Các Thầy, Cô lãnh đạo

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, Hội đồng Giáo sư nhà nước trân trọng gửi tới Quý Thầy, Cô công văn đề xuất danh sách GS, PGS hiện là cán bộ cơ hữu của đơn vị. Kính đề nghị Thầy, Cô chỉ đạo lập danh sách GS, PGS hiện đang làm việc (cơ hữu) tại đơn vị mình. Báo cáo thống kê (bản cứng) và bản mềm (theo định dạng *.xls) gửi về Văn phòng Giáo sư nhà nước.

Danh sách GS, PGS gửi về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước để phục vụ công tác giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và gửi danh sách đúng thời hạn; Trường hợp các cơ sở gửi không đúng hạn, các GS, PGS của đơn vị không có quyền bầu chọn ứng viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trân trọng!

Trần Anh Tuấn

Chánh Văn phòng Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2018-2013

Các file đính kèm:

1. Công văn số 16/HĐGSNN ngày 22/2/2019.

2. Công văn số 17/HĐGSNN ngày 22/2/2019.