STT Học hàm,
học vị
Họ và tên Chức vụ
1. GS.TSKH.  Đặng Ứng Vận
 Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. 
 Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TSKH.  Trần Văn Sung  Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. GS.TSKH.  Đỗ Ngọc Khuê  Ủy viên Thư ký.
4. GS.TSKH.  Lưu Văn Bôi  Ủy viên.          
5. GS.TS.  Đặng Kim Chi  Ủy viên.          
6. GS.TS.  Hoàng Đình Hòa  Ủy viên.          
7. GS.TS.  Trần Thái Hòa  Ủy viên.          
8. GS.TSKH.  Lưu Cẩm Lộc  Ủy viên.          
9. GS.TS.  Châu Văn Minh  Ủy viên.          
10. GS.TSKH.  Đặng Vũ Minh  Ủy viên.          
11. GS.TS.  Phạm Văn Thiêm  Ủy viên.          
12. GS.TS.  Phạm Hùng Việt  Ủy viên.          
13. PGS.TS.  Phan Thanh Bình  Ủy viên. 

(Danh sách này gồm 13 người)