STT Học hàm,
học vị
Họ và tên Chức vụ
1. GS.TS.  Lê Quan Nghiệm
 Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. 
 Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TS.  Võ Xuân Minh  Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. GS.TS.  Nguyễn Thanh Bình  Ủy viên Thư ký.          
4. GS.TS.  Nguyễn Minh Đức  Ủy viên.          
5. GS.TS.  Đặng Văn Giáp  Ủy viên.          
6. GS.TS.  Hoàng Thị Kim Huyền  Ủy viên.          
7. PGS.TS.  Nguyễn Đăng Hòa  Ủy viên.          
8. PGS.TS.  Nguyễn Văn Minh  Ủy viên.          
9. PGS.TS.  Nguyễn Trọng Thông  Ủy viên.          

(Danh sách này gồm 9 người)