SearchInputs Tìm kiếm
Chuyển bộ gõ
 Phóng sự ảnh

Số lượt truy cập:
3065315

Các mẫu dùng cho đợt xét năm 2015 (Mẫu số 1 và Mẫu số 8)

Mẫu Bản đăng ký xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2015 và mẫu Đơn cho những ứng viên không có HĐCDGS cơ sở năm 2015.

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012

Trong hai ngày 05-06/12/2012 Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức kỳ họp thứ X. Xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012. Sau khi thẩm định, tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đã có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đặc cách. Danh sách cụ thể được đính trong file đính kèm. Trân trọng thông báo.

Danh sách Video
Về đầu